CARLSON INVESTMENTS S.A. – Zbycie pakietu 5% udziałów spółki zależnej Techvigo Sp. z o.o.

Zarząd CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2019 opublikowanego w dniu 08 listopada 2019 roku oraz raportu bieżącego nr 30/2021 z dnia 18 października 2021 roku, niniejszym informuje, iż w dniu 17 marca 2022 roku podpisał umowę sprzedaży pakietu 5% udziałów w spółce Techvigo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 0000331984. (Techvigo). Nabywcą udziałów spółki Techvigo jest spółka IMCK S.A. R.L-S. z siedzibą w Luksemburgu (IMCK, Kupujący), wpisana do rejestru działalności gospodarczej Luksemburga pod nr B256 290. Na podstawie zawartej umowy Emitent zbył łącznie 211 udziałów w Techvigo o wartości nominalnej 500 PLN każda za łączną kwotę 100 tys. EUR. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w podobnych umowach. Po dokonaniu transakcji sprzedaży 211 udziałów stanowiących 5% udziałów w kapitale Techvigo, Emitent obecnie posiada 4 018 udziałów co stanowi 95 % kapitału Techvigo. Jednocześnie Emitent informuje, iż IMCK S.A. posiada opcję zakupu kolejnych 10% udziałów Techvigo obowiązującą do 31 grudnia 2023 roku. Zarząd Emitenta uznał powyższą informację za poufną w związku z jej strategicznym charakterem związanym z wyceną wartości Grupy kapitałowej – CARLSON INVESTMENTS. Biorąc pod uwagę, iż cena zapłacona przez Emitenta za 100% udziałów Techvigo w momencie jej zakupu w listopadzie 2019 wynosiła 6.058.469,65 PLN a obecnie nabywca dokonując zakupu części jej udziałów zapłaci adekwatnie cenę w wysokości 9 375 000,00 PLN (cena została obliczona na podstawie kursu średniego NPB z dnia w wysokości 4,6876 PLN za 1 EUR). Cena realizacji opcji nabycia kolejnych 10% udziałów Spółki może być zrealizowana przez IMCK przy cenie 10 mln PLN za 100% udziałów Techvigo. Po wykonaniu opcji nabycia kolejnych 10% udziałów Kupującemu przysługiwać będzie możliwość powołania 1 członka zarządu. Wartość rynkowa powyżej 9 milionów PLN, potwierdza realizację założeń strategicznych Emitenta. Emitent zakłada sprzedaż wszystkich udziałów Techvigo w perspektywie 3-5 lat. ESPI Current Report No. 6/2022 Legal basis: Article 17(1) MAR – confidential information Public Office Subject: Sale of a 5% stake in a subsidiary Techvigo Sp. z o.o. The Management Board of CARLSON INVESTMENTS S.A. with its registered office in Warsaw (The Issuer) in reference to the current report no. 40/2019 published on November 08, 2019 and the current report No. 30/2021 of October 18, 2021, hereby informs that on March 17, 2022, it signed a sales agreement on the sale of a 5% shares in the company Techvigo Sp. z o. o. with its registered office in Warsaw, KRS 0000331984 (Techvigo). The purchase of the company’s share is IMCK S.A. R.L-S. with registered office in Luxembourg (IMCK, Buyer), entered in the register of economic activity in Luxembourg under the number B256 290. On the basis of the concluded agreement the Issuer sold a total of 211 shares in Techvigo with a nominal value of PLN 500 each for a total amount of EUR 100 thousand. Other terms of the agreement do not deviate from market standards used in similar agreements. After the transaction of selling 211 shares, representing 5% of the shares in the capital of Techvigo, the Issuer now owns 4 018 shares, which constitutes 95% of the capital of the Techvigo subsidiary. At the same time the Issuer informs that IMCK S.A. has an option to buy another 10% of Techvigo shares valid until 31 December 2023. The Board of the Issuer considered the above information confidential due to its strategic nature associated with the valuation of the capital group CARLSON INVESTMENTS Group. Taking into account that the price paid by the Issuer for 100% of Techvigo shares at the time of its purchase in November 2019 amounted to 6,058,469.65 PLN and now the buyer, making the purchase of a part of its shares, will adequately pay a price of 9,375,000.00 PLN (the price was calculated based on the average NPB exchange rate of the day of 4.6876 PLN for 1 EUR). The price of exercising the call option to acquire further 10% of shares of the Company may be realized by IMCK at the price of PLN 10 million for 100% of shares of Techvigo. After the option to acquire next 10% of shares is exercised the Buyer will be entitled to appoint one member of the management board. The market value of more than 9 million PLN, confirms the implementation of the strategic objectives of the issuer. The issuer assumes selling all Techvigo shares within 3-5 years. Persons representing the company Aleksander Gruszczyński – President of the Management Board

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *